ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συμμόρφωση της Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προς τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR)

Η εταιρεία "Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Επισκευαστής Renault - Dacia με έδρα το Χαϊδάρι Αττικής, Λ. Αθηνών αρ. 243Α, Τ.Κ. 124 61 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 001035601000 σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας σας ευχαριστεί για την επίσκεψη σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η εταιρεία Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018, οφείλει να ενημερώσει τους πελάτες της ότι θα συλλέξει, επεξεργαστεί, αποθηκεύσει και θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα (ΠΔ) του, που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Η εταιρεία Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σέβεται την επιθυμία σας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσατε στα αντίστοιχα πεδία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ως και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, από την ίδια, με σκοπό τη βελτίωση της παρούσας ιστοσελίδας, την διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών (follow up) και για την αποστολή, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, και μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ. ενημερωτικών και διαφημιστικών φυλλαδίων στα πλαίσια διαφήμισης, προώθησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της. Δια της παρούσης παρέχετε την συγκατάθεσή σας στην εταιρεία Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. όπως, τα εν λόγω δεδομένα, χρησιμοποιηθούν για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η εταιρεία Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν θα διαθέσει, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. εκτός από τα δεδομένα που δικαιούται ή υποχρεούται να ανακοινώνει, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, εφόσον ζητηθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες, ή δικαστικές αρχές ή από τρίτους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε ότι αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων - θα πρέπει να απευθύνεστε γραπτώς στο fax: 210 5320205 ή στο email: info@poulakis.gr ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών αρ. 243Α, Χαϊδάρι Αττικής, Τ.Κ. 124 61 (τηλ. 210 5820821).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η εταιρεία Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. λαμβάνει πολύ σοβαρά το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας και σέβεται τις προσωπικές πληροφορίες κάθε ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας καθώς και την εταιρεία μας, συμμορφούμενη απόλυτα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679.

GARAGE